Prince-2.sk - Prehľad procesov metodiky PRINCE2
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyProcesy PRINCE2®

Procesy PRINCE2® popisujú časový sled aktivít, ako sa reálne realizujú v projekte. Metodológia PRINCE2® definuje 7 procesov, ktoré je možné upravovať v rámci tayloringu – prispôsobenie riadenia potrebám projektu.

1. Starting up a project process (SU) – Predprojektová príprava

Ako napovedá samotný názov, tento proces sa realizuje pred samotným začatím projektu. Jeho spúšťačom je Mandát projektu (pokyn z vedenia podniku/programu na realizovanie projektu). Cieľom procesu je zvážiť, či je projekt realistický a či má zmysel ho iniciovať. Vychádza sa pritom z hrubých odhadov na náklady, čas, organizačnú štruktúru a podobne.

Medzi aktivity v procese predprojektovej prípravy patrí:

  • vymenovanie Výkonného riaditeľa (Executive) a projektového manažéra
  • vytvorenie Denníka projektového manažéra (Daily log) a Zoznamu ponaučení (Lessons log)
  • príprava organizačnej štruktúry a projektového tímu
  • definovanie projektu, popis produktu projektu, zákazníkových očakávaní kvality a akceptačných kritérií
  • príprava Rámcového zdôvodnenia projektu (Outline Business case)
  • pripravenie plánu iniciačnej etapy

Viac informácií nájdete vo videoprednáške Predprojektová príprava.

2. Directing a project (DP) – Strategické riadenie projektu

Účelom tohto procesu je vydávať strategické rozhodnutia a usmerňovať Projektového manažéra. Strategické riadenie projektu sa realizuje na úrovni Projektového výboru (Riadiaceho výboru projektu). Autorizácie a usmernenia sa zvyčajne vydávajú ako konsenzus zástupcov dodávateľa, odberateľa a investora.
Medzi aktivity v procese Strategické riadenie patrí:

  • Schválenie iniciácie - rozhodnutie sa vydáva na základe výstupov z procesu Predprojektová príprava
  • Schválenie projektu - rozhodnutie sa vydáva na základe výstupov z procesu predprojektová príprava (hlavne PID - Projektová iniciačná dokumentácia) a z procesu Riadenie prechodu medzi etapami (Riadenie hraníc etapy), kde sa vyhodnocuje predchádzajúca etapa a pripravuje sa plán nasledujúcej etapy
  • Schválenie plánu etapy alebo plánu výnimky - na konci každej etapy musí Projektový manažér vyhodnotiť predchádzajúcu etapu a pripraviť plán nasledujúcej etapy (v procese riadenie hraníc medzi etapami). Podobná situácia nastane, aj keď sa projekt dostane do výnimky. Bez autorizácie Projektového výboru nemá Projektový manažér kompetencie pokračovať v projekte.
  • Ad-hoc rozhodnutia - Strategické riadenie musí často dávať Ad-hoc rozhodnutia na základe vzniknutej situácie. Tieto rozhodnutia sú pre Projektového manažéra záväzné a musí na základe nich prispôsobiť projekt.
  • Schválenie ukončenia projektu - výstupom z procesu Ukončenie projektu je sada dokumentácie, ktorá musí byť schválená v strategickom riadení projektu. Bez schválenia nemôže byť projekt PRINCE2 ukončený.

Viac informácií nájdete vo videoprednáške Strategické riadenie projektu.

3. Initiating a project (IP) – Iniciácia projektu

Účelom procesu je vytvoriť pevné základy pre projekt, aby organizácia porozumela práci, ktorá sa má vykonať na dodanie produktov pred tým, než sa vyčlenia prostriedky na projekt. Proces by mal zabrániť tomu, aby sa neplytvalo prostriedkami na zle pripravené projekty alebo také, ktoré neprinesú očakávané prínosy.

Medzi aktivity  v procese Iniciácia projektu patrí:

  • Pripraviť Stratégiu riadenia rizík
  • Stratégiu riadenia kvality
  • Stratégiu riadenia konfigurácií
  • Stratégiu riadenia komunikácie a súvisiace dokumenty
  • Register rizík
  • Register otvorených bodov
  • Register kvality
  • Záznamy o konfiguračných položkách
  • Organizačnú štruktúru
  • Nadstavenie riadiacich prvkov (kontrolných mechanizmov)

Viac informácií nájdete vo videoprednáške Iniciácia projektu príprava

4. Controlling a Stage (CS) - Riadenie etapy

Účelom procesu je prideliť prácu, ktorá sa má vykonať (tvorba produktov v podobe pracovných balíkov), monitorovanie tejto práce, riešenie otvorených bodov (problémov), podávanie správ o pokroku na Projektový výbor a vykonávanie nápravných opatrení, aby sa zaistilo, že etapa zostáva v rámci svojich tolerancií.

Medzi aktivity v procese riadenia etapy patrí:

  • prideľovanie (Autorizovanie) Pracovných balíkov
  • preskúmanie stavu Pracovných balíkov
  • obdržanie vytvorených Pracovných balíkov
  • preskúmanie stavu etapy
  • podávanie Správ o stave etapy
  • Zachytávanie a vyhodnocovanie otvorených bodov a rizík
  • eskalovanie otvorených bodov a rizík
  • realizovanie nápravných opatrení

 Viac informácií nájdete vo videoprednáške Riadenie etapy.

5. Managing product delivery (MP) – Riadenie dodávky produktu

Účelom procesu Riadenie dodávky produktu je kontrolovať prepojenie medzi Projektovým manažérom a Vedúcimi tímov formálnym zadávaním požiadaviek na akceptáciu, spracovanie a dodanie projektovej práce (produktov). Úlohou vedúceho tímu je riadiť prácu na dodávke jedného alebo viacerých produktov. Títo môžu byť externí alebo interní vzhľadom na organizáciu zadávateľa.

Medzi aktivity v procese riadenia etapy patrí:

  • Akceptovať pracovný balík
  • Vykonať práce požadované v Pracovnom balíku
  • Dodať Pracovný balík (vyrobený produkt)

 Viac informácií nájdete vo videoprednáške Riadenie dodávky produktu.

6. Riadenie prechodu medzi etapami (riadenie hraníc etapy)

Účelom procesu Riadenie hraníc etapy je zabezpečiť, aby mal Projektový výbor dostatok informácií od Projektového manažéra, aby mohol posúdiť pokrok a úspech projektu, schváliť Plán nasledujúcej etapy, preskúmať Plán projektu a potvrdiť neustálu opodstatnenosť projektu a akceptovateľnosť rizík.

Medzi aktivity v procese riadenia etapy patrí:

  • Plánovanie nasledujúcej etapy
  • Aktualizovanie projektového plánu
  • Aktualizácia Zdôvodnenia projektu
  • Pripravenie správy o ukončení etapy
  • Ak sa jedná o výnimku, vytvorenie Plánu výnimky

Viac informácií nájdete vo videoprednáške Riadenie prechodu medzi etapami.

7. Closing a project (CP) – Ukončenie projektu

 Účelom procesu Ukončenie projektu je poskytnúť fixný bod, kedy je zabezpečené prebratie Produktu projektu a uistenie sa, že všetky ciele projektu popísané v Projektovej iniciačnej dokumentácii boli splnené a že projekt už nemá viac čo dodať.

Medzi aktivity v procese riadenia etapy patrí:

  • Pripraviť plánované ukončenie, alebo
  • Pripraviť predčasné ukončenie
  • Odovzdanie produktov
  • Vyhodnotenie projektu
  • Odporučiť ukončenie projektu

Viac informácií nájdete vo videoprednáške Ukončenie projektu.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. 


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac