X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyProcesy PRINCE2®

Procesy PRINCE2® popisujú časový sled aktivít, ako sa reálne realizujú v projekte. Metodológia PRINCE2® definuje 7 procesov, ktoré je možné upravovať v rámci tayloringu – prispôsobenie riadenia potrebám projektu.

1. Starting up a project process (SU) – Predprojektová príprava

Ako napovedá samotný názov, tento proces sa realizuje pred samotným začatím projektu. Jeho spúšťačom je Mandát projektu (pokyn z vedenia podniku/programu na realizovanie projektu). Cieľom procesu je zvážiť, či je projekt realistický a či má zmysel ho iniciovať. Vychádza sa pritom z hrubých odhadov na náklady, čas, organizačnú štruktúru a podobne.

Medzi aktivity v procese predprojektovej prípravy patrí:

  • vymenovanie Výkonného riaditeľa (Executive) a projektového manažéra
  • vytvorenie Denníka projektového manažéra (Daily log) a Zoznamu ponaučení (Lessons log)
  • príprava organizačnej štruktúry a projektového tímu
  • definovanie projektu, popis produktu projektu, zákazníkových očakávaní kvality a akceptačných kritérií
  • príprava Rámcového zdôvodnenia projektu (Outline Business case)
  • pripravenie plánu iniciačnej etapy

Viac informácií nájdete vo videoprednáške Predprojektová príprava.

2. Directing a project (DP) – Strategické riadenie projektu

Účelom tohto procesu je vydávať strategické rozhodnutia a usmerňovať Projektového manažéra. Strategické riadenie projektu sa realizuje na úrovni Projektového výboru (Riadiaceho výboru projektu). Autorizácie a usmernenia sa zvyčajne vydávajú ako konsenzus zástupcov dodávateľa, odberateľa a investora.
Medzi aktivity v procese Strategické riadenie patrí:

  • Schválenie iniciácie - rozhodnutie sa vydáva na základe výstupov z procesu Predprojektová príprava
  • Schválenie projektu - rozhodnutie sa vydáva na základe výstupov z procesu predprojektová príprava (hlavne PID - Projektová iniciačná dokumentácia) a z procesu Riadenie prechodu medzi etapami (Riadenie hraníc etapy), kde sa vyhodnocuje predchádzajúca etapa a pripravuje sa plán nasledujúcej etapy
  • Schválenie plánu etapy alebo plánu výnimky - na konci každej etapy musí Projektový manažér vyhodnotiť predchádzajúcu etapu a pripraviť plán nasledujúcej etapy (v procese riadenie hraníc medzi etapami). Podobná situácia nastane, aj keď sa projekt dostane do výnimky. Bez autorizácie Projektového výboru nemá Projektový manažér kompetencie pokračovať v projekte.
  • Ad-hoc rozhodnutia - Strategické riadenie musí často dávať Ad-hoc rozhodnutia na základe vzniknutej situácie. Tieto rozhodnutia sú pre Projektového manažéra záväzné a musí na základe nich prispôsobiť projekt.
  • Schválenie ukončenia projektu - výstupom z procesu Ukončenie projektu je sada dokumentácie, ktorá musí byť schválená v strategickom riadení projektu. Bez schválenia nemôže byť projekt PRINCE2 ukončený.

Viac informácií nájdete vo videoprednáške Strategické riadenie projektu.

3. Initiating a project (IP) – Iniciácia projektu

Účelom procesu je vytvoriť pevné základy pre projekt, aby organizácia porozumela práci, ktorá sa má vykonať na dodanie produktov pred tým, než sa vyčlenia prostriedky na projekt. Proces by mal zabrániť tomu, aby sa neplytvalo prostriedkami na zle pripravené projekty alebo také, ktoré neprinesú očakávané prínosy.

Medzi aktivity  v procese Iniciácia projektu patrí:

  • Pripraviť Stratégiu riadenia rizík
  • Stratégiu riadenia kvality
  • Stratégiu riadenia konfigurácií
  • Stratégiu riadenia komunikácie a súvisiace dokumenty
  • Register rizík
  • Register otvorených bodov
  • Register kvality
  • Záznamy o konfiguračných položkách
  • Organizačnú štruktúru
  • Nadstavenie riadiacich prvkov (kontrolných mechanizmov)

Viac informácií nájdete vo videoprednáške Iniciácia projektu príprava

4. Controlling a Stage (CS) - Riadenie etapy

Účelom procesu je prideliť prácu, ktorá sa má vykonať (tvorba produktov v podobe pracovných balíkov), monitorovanie tejto práce, riešenie otvorených bodov (problémov), podávanie správ o pokroku na Projektový výbor a vykonávanie nápravných opatrení, aby sa zaistilo, že etapa zostáva v rámci svojich tolerancií.

Medzi aktivity v procese riadenia etapy patrí:

  • prideľovanie (Autorizovanie) Pracovných balíkov
  • preskúmanie stavu Pracovných balíkov
  • obdržanie vytvorených Pracovných balíkov
  • preskúmanie stavu etapy
  • podávanie Správ o stave etapy
  • Zachytávanie a vyhodnocovanie otvorených bodov a rizík
  • eskalovanie otvorených bodov a rizík
  • realizovanie nápravných opatrení

 Viac informácií nájdete vo videoprednáške Riadenie etapy.

5. Managing product delivery (MP) – Riadenie dodávky produktu

Účelom procesu Riadenie dodávky produktu je kontrolovať prepojenie medzi Projektovým manažérom a Vedúcimi tímov formálnym zadávaním požiadaviek na akceptáciu, spracovanie a dodanie projektovej práce (produktov). Úlohou vedúceho tímu je riadiť prácu na dodávke jedného alebo viacerých produktov. Títo môžu byť externí alebo interní vzhľadom na organizáciu zadávateľa.

Medzi aktivity v procese riadenia etapy patrí:

  • Akceptovať pracovný balík
  • Vykonať práce požadované v Pracovnom balíku
  • Dodať Pracovný balík (vyrobený produkt)

 Viac informácií nájdete vo videoprednáške Riadenie dodávky produktu.

6. Riadenie prechodu medzi etapami (riadenie hraníc etapy)

Účelom procesu Riadenie hraníc etapy je zabezpečiť, aby mal Projektový výbor dostatok informácií od Projektového manažéra, aby mohol posúdiť pokrok a úspech projektu, schváliť Plán nasledujúcej etapy, preskúmať Plán projektu a potvrdiť neustálu opodstatnenosť projektu a akceptovateľnosť rizík.

Medzi aktivity v procese riadenia etapy patrí:

  • Plánovanie nasledujúcej etapy
  • Aktualizovanie projektového plánu
  • Aktualizácia Zdôvodnenia projektu
  • Pripravenie správy o ukončení etapy
  • Ak sa jedná o výnimku, vytvorenie Plánu výnimky

Viac informácií nájdete vo videoprednáške Riadenie prechodu medzi etapami.

7. Closing a project (CP) – Ukončenie projektu

 Účelom procesu Ukončenie projektu je poskytnúť fixný bod, kedy je zabezpečené prebratie Produktu projektu a uistenie sa, že všetky ciele projektu popísané v Projektovej iniciačnej dokumentácii boli splnené a že projekt už nemá viac čo dodať.

Medzi aktivity v procese riadenia etapy patrí:

  • Pripraviť plánované ukončenie, alebo
  • Pripraviť predčasné ukončenie
  • Odovzdanie produktov
  • Vyhodnotenie projektu
  • Odporučiť ukončenie projektu

Viac informácií nájdete vo videoprednáške Ukončenie projektu.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Konferencia "Projektový manažment 2024"

Fakulta manažmentu UK pripravuje konferenciu o nových trendoch v projektovom riadení, ktorá sa uskutoční 18. apríla od 15:30 do 18:30, Miestnosť D2, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava. Vstup je bezplatný. Tu je leták ku konferencii.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac