X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyProjektové riadenie

1. Akadémia PM - 5 modulov

Možnosť študovať ako celok, alebo samostatne po moduloch

Certifikát

Potvrdenie o účasti

Obsah

Akadémia projektového manažmentu

Akadémia projektového manažmentu je inovované akreditované modulové štúdium, vytvorené v spolupráci s viacerými projektovými manažérmi z praxe. Akadémia je určená pre projektových manažérov z praxe, vedúcich a členov tímov, ale aj pre pedagogických pracovníkov a začiatočníkov. Účastníci v priebehu štúdia získajú teoretické vedomosti a najmä formou interaktívnych tréningov aj praktické zručnosti v oblasti tzv. „tvrdých“ a „mäkkých“ zručností projektového manažmentu.

V priebehu štúdia účastníci pracujú v tímoch aj samostatne. Po ukončení štúdia sú absolventi spôsobilí riadiť projekty, viesť projektové tímy alebo implementovať zásady projektového riadenia do vlastnej organizácie. Pedagogickí pracovníci sú po absolvovaní štúdia schopní zaviesť alebo inovovať vlastný predmet s problematikou riadenia projektov a zákaziek.

Akadémia projektového manažmentu je rozdelená do 2 semestrov.

1. semester PROJEKTOVÉ RIADENIE („tvrdé“ zručnosti) 

Komplexné 1-semestrálne štúdium projektového manažmentu zamerané na zvládnutie „tvrdých“ zručností  podľa medzinárodného štandardu IPMA. Štúdium je určené pre všetkých záujemcov o projektové riadenie a riadenie zákaziek, vhodné pre začiatočníkov aj skúsených manažérov. Spolu 11 dní + e-learning, rozdelených do 5 modulov (8 dní interaktívny tréning, 1 deň out-door, 2 dni cvičná certifikácia + samotestovanie cez internet). Naučíte sa a dôsledne si precvičíte všetky základné techniky projektového riadenia, posudzovania realizovateľnosti, plánovania a riadenia predmetu, času a prostriedkov, vymeníte si skúsenosti, naučíte sa pracovať v projektovom tíme, budete pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku IPMA.

Moduly:

-          Plánovanie projektov

-          Riadenie projektov

-          Budovanie projektových tímov

-          Implementácia projektového riadenia do organizácie

-          Príprava na medzinárodnú certifikáciu IPMA

Absolventi 1. semestra štúdia sú pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku podľa štandardu projektového riadenia IPMA (International Project Management Association). Certifikácia je dobrovoľná. Súčasťou prípravy na certifikačnú skúšku je aj elektronické samotestovanie cez Internet. 

2. semester PROJEKTOVÝ MANAŽÉR („mäkké a tvrdé“ zručnosti)

Komplexné 1-semestrálne štúdium projektového manažmentu zamerané na zvládnutie doplnkových „mäkkých a tvrdých“ zručností, vrátane sociálnych spôsobilostí projektových manažérov podľa medzinárodného štandardu IPMA. Štúdium je vhodné pre absolventov 1. semestra.  Spolu 8 dní, rozdelených do 4 stretnutí. Naučíte sa a dôsledne si precvičíte všetky základné techniky komunikácie v tíme, tímovej spolupráce, tvorivosti, riešenia konfliktov, prezentovania výsledkov práce, sebariadenia a riadenia zmluvných vzťahov.

Po absolvovaní doplnkového e-learningového samotestovania budete pripravení na medzinárodnú certifikáciu ECo-C.

Moduly:

-          Riadenie informácií, komunikácie a projektovej dokumentácie

-          Riadenie priorít a marketing projektu

-          Riadenie zmluvných vzťahov a konfliktov v projektoch

-          Zúčastnené strany projektu a vedenie projektového tímu

Absolventi 2. semestra štúdia sú pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku podľa štandardu ECo-C (European Communication Certificate). Certifikácia je dobrovoľná. Súčasťou prípravy na certifikačnú skúšku je aj elektronické samotestovanie cez Internet.

Akadémiu projektového manažmentu otvárame 2x ročne, na jar a na jeseň. Minimálny počet študentov je 6 osôb. Uchádzač môže študovať každý semester osobitne. Úspešný absolvent  jednotlivých častí štúdia získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu s celoštátnou platnosťou.

Akadémiu je možné upraviť a „ušiť“ na mieru (vyskladať zo žiadaných modulov) aj pre uzatvorené skupiny z jednotlivých organizácií, kedy Vám prispôsobíme modulovú skladbu, miesto a termíny konania. 

Cieľové skupiny

Vzdelávacia aktivita je vhodná pre:

-          vrcholový manažment podnikov, firiem a organizácií,

-          stredný a líniový manažment,

-          projektových manažérov a členov projektových tímov (vhodné aj pre začiatočníkov),

-          výkonných pracovníkov verejných a štátnych inštitúcií,

-          pedagogických pracovníkov,

-          pracovníkov a spolupracovníkov 3. sektora,

-          všetkých záujemcov o certifikáciu projektových manažérov podľa štandardu IPMA

Forma záverečnej skúšky

Nadobudnuté teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti riešiť dané úlohy ako aj pripravenosť na certifikáciu budú účastníci kurzu preukazovať formou praktických prezentácií výsledkov individuálnej aj tímovej práce v priebehu celého kurzu, vypracovaním cvičných certifikačných testov a spracovaním záverečnej práce.

Poznámka:

Certifikačnú skúšku IPMA môže vykonať iba certifikačný orgán

Spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR), bližšie www.sppr.sk(sekcia certifikácia). My Vás na certifikačnú skúšku kvalitne pripravíme.

Čo získate?

-          osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou,

-          potrebné vedomosti a zručnosti na certifikáciu projektových manažérov IPMA.

 

Celkový rozsah 1. semester 

PROJEKTOVÉ RIADENIE („tvrdé“ zručnosti) 

Modul: Plánovanie projektov  16 hod. (2 dni)

Modul: Riadenie projektov  16 hod. (2 dni)

Modul: Budovanie projektových tímov 26 hod. (3 dni)

Modul: Implementácia projektového riadenia do organizácie 16 hod. (2 dni)

Modul: Príprava na medzinárodnú certifikáciu IPMA 16 hod.(2 dni) + 10 h. e-kurz

Vzdelávacia aktivita  celkom: 100 hodín

 

Učebné osnovy 1. semester

Modul: Plánovanie projektov  

·         Úvod do projektového riadenia

·         Spúšťanie projektu

·         Plánovanie projektu    (komplexnej úlohy, zákazky)  

·         Chyby pri plánovaní projektu

·         Záverečný seminár

 

Modul: Riadenie projektov 

·         Úvodný workshop

·         Riadenie komunikácie

·         Riadenie realizácie prác

·         Ukončenie projektu

·         Záverečný seminár

 

Modul: Budovanie projektových tímov 

  ·         Základná charakteristika tímu  a tímovej práce

·         Metódy práce projektového tímu 

·         Budovanie a vývoj projektového tímu

·         Motivácia a pracovné postoje členov projektového tímu

·         Spolupráca členov projektového tímu (1 deň out-door)

·         Záverečný seminár  

 

Modul: Implementácia projektového riadenia do organizácie

·         Úvodný workshop

·         Od vízie organizácie k projektovým návrhom

·         Overovanie uskutočniteľnosti projektu

·         Zásady riadenie projektov v organizácii

·         Záverečný seminár

 

Modul: Príprava na medzinárodnú certifikáciu IPMA

·         Úvodný workshop

·         Certifikačný proces a požadovaná dokumentácia

·         Nácvik certifikačnej skúšky po častiach

·         Cvičná certifikačná skúška

·         Záverečný seminár

 

Cena štúdia za 1. semester

Cena na osobu  za celé štúdium  - 5 modulov je  2 500 EUR bez DPH, (3 000 EUR s DPH)

Cena so zľavou 10% pre tretieho a ďalšieho účastníka z jednej organizácie, pre členov SPPR – Spol. pre projekt. Riadenie (zľavy sa nekumulujú).

 

V cene kurzu sú zahrnuté:

-          11 dní tréningu (z toho 1 out-door) a prístup na e-Kurz,

-          všetky náklady na certifikovaných lektorov,

-          manuál pre každého účastníka na každý vzdelávací modul,

-          manuály pre skupinovú prácu a riešenie prípadových štúdií,

-          cvičná certifikačná skúška,

-          publikácia Súbor požadovaných schopností SPS3, potrebná na certifikáciu,

-          občerstvenie (kávový servis) a obed na každý deň tréningu,

-          vydanie záverečného osvedčenia s celoštátnou platnosťou o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu + DVD s fotografiami a doplnkovými materiálmi.

 

V cene kurzu nie sú zahrnuté:

-          náklady na ubytovanie účastníkov,

-          náklady na dopravu účastníkov.

 

Organizačné informácie:

Dĺžka štúdia:  4 – 6 mesiacov (celkom 11 dní, 5 stretnutí + e-Kurz)

 

Uzávierka prihlášok: každý polrok

Podrobné pokyny:  budú rozoslané prihláseným účastníkom pred prvým stretnutím

Počet účastníkov:  min. 6 - max. 12 osôb, zaradenie do kurzu podľa poradia prijatia prihlášky a platby.

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu 1. Akadémia PM - 5 modulov je 2500 € bez DPH (3000 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac