X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyProjektové riadenie

2. Akadémia PM - 4 moduly

Akadémia projektového manažmentu 2. semester

Certifikát

Potvrdenie o účasti

Obsah

Akadémia projektového manažmentu

Akadémia projektového manažmentu je inovované akreditované modulové štúdium, vytvorené v spolupráci s viacerými projektovými manažérmi z praxe. Akadémia je určená pre projektových manažérov z praxe, vedúcich a členov tímov, ale aj pre pedagogických pracovníkov a začiatočníkov. Účastníci v priebehu štúdia získajú teoretické vedomosti a najmä formou interaktívnych tréningov aj praktické zručnosti v oblasti tzv. „tvrdých“ a „mäkkých“ zručností projektového manažmentu.

V priebehu štúdia účastníci pracujú v tímoch aj samostatne. Po ukončení štúdia sú absolventi spôsobilí riadiť projekty, viesť projektové tímy alebo implementovať zásady projektového riadenia do vlastnej organizácie. Pedagogickí pracovníci sú po absolvovaní štúdia schopní zaviesť alebo inovovať vlastný predmet s problematikou riadenia projektov a zákaziek.

Akadémia projektového manažmentu je rozdelená do 2 semestrov.

1. semester PROJEKTOVÉ RIADENIE („tvrdé“ zručnosti) 

Komplexné 1-semestrálne štúdium projektového manažmentu zamerané na zvládnutie „tvrdých“ zručností  podľa medzinárodného štandardu IPMA. Štúdium je určené pre všetkých záujemcov o projektové riadenie a riadenie zákaziek, vhodné pre začiatočníkov aj skúsených manažérov. Spolu 11 dní + e-learning, rozdelených do 5 modulov (8 dní interaktívny tréning, 1 deň out-door, 2 dni cvičná certifikácia + samotestovanie cez internet). Naučíte sa a dôsledne si precvičíte všetky základné techniky projektového riadenia, posudzovania realizovateľnosti, plánovania a riadenia predmetu, času a prostriedkov, vymeníte si skúsenosti, naučíte sa pracovať v projektovom tíme, budete pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku IPMA.

Moduly:

-          Plánovanie projektov

-          Riadenie projektov

-          Budovanie projektových tímov

-          Implementácia projektového riadenia do organizácie

-          Príprava na medzinárodnú certifikáciu IPMA

Absolventi 1. semestra štúdia sú pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku podľa štandardu projektového riadenia IPMA (International Project Management Association). Certifikácia je dobrovoľná. Súčasťou prípravy na certifikačnú skúšku je aj elektronické samotestovanie cez Internet.

2. semester PROJEKTOVÝ MANAŽÉR („mäkké“ zručnosti)

Komplexné 1-semestrálne štúdium projektového manažmentu zamerané na zvládnutie doplnkových „mäkkých a tvrdých“ zručností, vrátane sociálnych spôsobilostí projektových manažérov podľa medzinárodného štandardu IPMA. Štúdium je vhodné pre absolventov 1. semestra.  Spolu 8 dní, rozdelených do 4 stretnutí. Naučíte sa a dôsledne si precvičíte všetky základné techniky komunikácie v tíme, tímovej spolupráce, tvorivosti, riešenia konfliktov, prezentovania výsledkov práce, sebariadenia a riadenia zmluvných vzťahov.

Po absolvovaní doplnkového e-learningového samotestovania budete pripravení na medzinárodnú certifikáciu ECo-C.

Moduly:

-          Riadenie informácií, komunikácie a projektovej dokumentácie

-          Riadenie priorít a marketing projektu

-          Riadenie zmluvných vzťahov a konfliktov v projektoch

-          Zúčastnené strany projektu a vedenie projektového tímu

Absolventi 2. semestra štúdia sú pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku podľa štandardu ECo-C (European Communication Certificate). Certifikácia je dobrovoľná. Súčasťou prípravy na certifikačnú skúšku je aj elektronické samotestovanie cez Internet.

Akadémiu projektového manažmentu otvárame 2x ročne, na jar a na jeseň. Minimálny počet študentov je 6 osôb. Uchádzač môže študovať každý semester osobitne. Úspešný absolvent  jednotlivých častí štúdia získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu s celoštátnou platnosťou.

Akadémiu je možné upraviť a „ušiť“ na mieru (vyskladať zo žiadaných modulov) aj pre uzatvorené skupiny z jednotlivých organizácií, kedy Vám prispôsobíme modulovú skladbu, miesto a termíny konania. 

 

Cieľové skupiny

Vzdelávacia aktivita je vhodná pre:

-          vrcholový manažment podnikov, firiem a organizácií,

-          stredný a líniový manažment,

-          projektových manažérov a členov projektových tímov (vhodné aj pre začiatočníkov),

-          výkonných pracovníkov verejných a štátnych inštitúcií,

-          pedagogických pracovníkov,

-          pracovníkov a spolupracovníkov 3. sektora,

-          všetkých záujemcov o certifikáciu projektových manažérov podľa štandardu IPMA

Forma záverečnej skúšky

Nadobudnuté teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti riešiť dané úlohy ako aj pripravenosť na certifikáciu budú účastníci kurzu preukazovať formou praktických prezentácií výsledkov individuálnej aj tímovej práce v priebehu celého štúdia, vypracovaním cvičných certifikačných testov a spracovaním záverečnej práce.

Poznámka:

Certifikačnú skúšku IPMA môže vykonať iba certifikačný orgán

Spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR), bližšie www.sppr.sk(sekcia certifikácia). My Vás na certifikačnú skúšku kvalitne pripravíme.

Čo získate?

-          osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou,

-          potrebné vedomosti a zručnosti na certifikáciu projektových manažérov IPMA.

Celkový rozsah 2. semester 

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR („mäkké“ zručnosti)

Riadenie informácií, komunikácie a projektovej dokumentácie  ..................... 16 hod. (2 dni)

Riadenie priorít a marketing projektu  ............................................................. 16 hod. (2 dni)

Riadenie zmluvných vzťahov a konfliktov v projektoch  .................................. 16 hod. (2 dni)

Zúčastnené strany projektu a vedenie projektového tímu  .............................. 16 hod. (2 dni)

 

Príprava na certifikáciu podľa medzinárodného štandardu ECo-C ................... e-learning

Učebné osnovy 2. semester

Modul: Riadenie informácií, komunikácie a projektovej dokumentácie

 •          Podstata a význam riadenia informácií v projektovom tíme
 •          Význam plánu komunikácie a riadenia dokumentácie
 •          Konštruktívne riadenie informácií v projektovom tíme

Modul: Riadenie priorít a marketing projektu

 •          Sebapoznanie a sebahodnotenie projektového manažéra
 •          Marketing projektu a selfmarketing projektového manažéra
 •          Riadenie priorít projektových úloh
 •          Prezentovanie výsledkov projektu a presvedčivá argumentácia

Modul: Riadenie zmluvných vzťahov a konfliktov v projektoch

 •          Riadenie zmluvných vzťahov v projektoch
 •          Vznik konfliktov v projektových tímoch a medzi zúčastnenými stranami projektu
 •          Metódy práce s konfliktami
 •          Riešenie konfliktov
 •          Techniky priamej komunikácie projektového manažéra

Modul: Zúčastnené strany projektu a vedenie projektového tímu

 •          Charakteristika zúčastnených strán projektu
 •          Jednotlivé fázy vývoja projektového tímu
 •          Štýl vedenia projektového tímu a vlastnosti vedúceho projektového tímu
 •          Proces tímovej práce

Cena štúdia 

Cena na osobu za celé štúdium – 4 moduly  je 1.100 EUR bez DPH, (1.320 EUR s DPH).

Cena so zľavou 10%( pre - absolventov 1. Semestra PROJEKTOVÉ RIADENIE“, tretieho a ďalšieho účastníka z jednej organizácie, pre členov SPPR – Spol. pre projekt. riadenie, je 990 EUR bez DPH, (1.188 EUR s DP).

Cena Certifikačnej skúšky ECo-C® + doplnkové e-learningové štúdium a cvičná certifikačná skúška je 250 EUR bez DPH, (300 EUR s DPH).

V cene kurzu sú zahrnuté:

-          8 dní tréningu,

-          všetky náklady na certifikovaných lektorov,

-          manuál pre každého účastníka na každý vzdelávací modul,

-          manuály pre skupinovú prácu a riešenie prípadových štúdií,

-          občerstvenie (kávový servis) a obed na každý deň tréningu,

-          vydanie záverečného osvedčenia s celoštátnou platnosťou o absolvovaní akreditovaného  vzdelávacieho programu.

 

V cene kurzu nie sú zahrnuté:

-          náklady na ubytovanie účastníkov,

-          náklady na dopravu účastníkov.

V cene certifikácie sú zahrnuté

-          prístup na e-learningový portál s cvičnými certifikačnými testami,

-          certifikačná skúška z 4 modulov,

-          certifikačná skúška z videorozhovoru,

-          vydanie medzinárodnej karty ECo-C® (European Communication Certificate),

-          vydanie medzinárodného certifikátu ECo-C®  (European Communication Certificate).

 

Organizačné informácie:

 

Dĺžka štúdia:  4 – 6 mesiacov (celkom 11 dní, 5 stretnutí + e-Kurz)

 

Uzávierka prihlášok: každý polrok

Podrobné pokyny:  budú rozoslané prihláseným účastníkom pred prvým stretnutím

Počet účastníkov:  min. 6 - max. 12 osôb, zaradenie do kurzu podľa poradia prijatia prihlášky a platby. 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu 2. Akadémia PM - 4 moduly je 1100 € bez DPH (1320 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Konferencia "Projektový manažment 2024"

Fakulta manažmentu UK pripravuje konferenciu o nových trendoch v projektovom riadení, ktorá sa uskutoční 18. apríla od 15:30 do 18:30, Miestnosť D2, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava. Vstup je bezplatný. Tu je leták ku konferencii.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac