Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyIPMA

IPMA® príprava na certifikáciu

Príprava na certifikačnú skúšku podľa medzinárodného štandardu IPMA na stupeň IPMA - B, C, D

Certifikát

Potvrdenie o účasti

Obsah

Popis kurzu 

 „PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU IPMA“ je trojdňový (2 + 1) intenzívny predcertifikačný kurz projektového riadenia tvorený vyváženou zmesou teórie a praktických cvičení. Od účastníkov sa očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 10 hodín príprave podľa inštrukcií lektora, 2 - 3 hodiny večer po prvom dni a cca 30 hodín samoštúdia medzi 1. a 2. stretnutím.  

 Celkový rozsah kurzu 

Stretnutie 1:                Predcertifikačný tréning - 16 hod

Medziobdobie              Samoštúdium, spracovanie podkladov na certifikáciu

Stretnutie 2:                Cvičná certifikačná skúška (2 týždne pred certifikáciou) - 8 hod

Vzdelávacia aktivita celkom          24 vyuč. hod prezenčne + samoštúdium

Forma záverečnej skúšky 

Nadobudnuté teoretické vedomosti, praktické zručnosti ako aj pripravenosť na certifikáciu budú účastníci kurzu preukazovať formou postupného riešenia cvičných príkladov v priebehu celého kurzu a vypracovaním cvičných certifikačných testov. 

Certifikáciu projektových manažérov IPMA môže vykonať iba certifikačný orgán Spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR), bližšie www.sppr.sk (sekcia certifikácia). My Vás na certifikačnú skúšku kvalitne pripravíme. 

Čo získate?

 •  potrebné vedomosti a zručnosti na certifikáciu projektových manažérov IPMA-B, C,D,
 • osvedčenie o absolvovaní kurzu.  

Učebná osnova

Stretnutie 1: Predcertifikačný tréning   

1. Úvod do terminológie IPMA 

·         Súbor požadovaných spôsobilostí SPS3

·         proces – projekt – program - portfólio

·         okolie projektu, zúčastnené osoby

·         životný cyklus projektu

·         trojimperatív projektu

·         rozdelenie projektov 

2. Zásady plánovania projektu (riešenie cvičných príkladov)  

·         účel a ciele projektu,

·         výstupy projektu, kritéria úspešnosti

·         hierarchická štruktúra prác (WBS - Work  Breakdown Structure) 

·         hierarchická štruktúra organizácie (OBS -  Organisation Breakdown Structure) 

·         matica zodpovednosti 

·         časové plánovanie –definovanie logických  väzieb, sieťový graf, úsečkový (Ganttov) graf, metóda kritickej cesty (CPM – Critical Path Method), výpočet časovej rezervy 

·         plánovanie prostriedkov – nasadenie pracovníkov  

·         plánovanie prostriedkov - nákladov,  

·         súčtová čiara nákladov, kumulatívna čiara nákladov- „S“ krivka, rozpočet, plán financovania 

·         plán riadenia rizík (RBS – Risk Breakdown Structure), ohodnotenie rizika, preventívne a následné opatrenia 

·         plán komunikácie

·         plán obstarávania

·         plán riadenia zmien 

3. Zásady riadenia a zakončenia projektu (riešenie cvičných príkladov) 

·         porady tímu

·         analýza získanej hodnoty (Earned Value  Analysis)

·         hlásenie o stave projektu

·         preberanie výstupov

·         záverečná správa 

·         zahájenie kurzu, časový plán

4. Priebeh certifikácie IPMA 

·         zahájenie kurzu, časový plán

·         certifikačné stupne a požiadavky na žiadateľa

·         predcertifikačný proces (požadovaná dokumentácia od žiadateľa certifikácie)

·         certifikačný proces (hlavné časti certifikačnej skúšky a požiadavky na účastníka) 

·         hodnotenie úspešnosti certifikačnej skúšky  

5. Záverečný seminár 

·         diskusia, 

·         potrebná terminológia SPS3

·         odovzdanie elektronickej publikácie SC6 (Systém certifikácie)

·         odovzdanie dokumentácie (tlačív) predcertifikačného procesu 

·         zadanie úloh na medziobdobie

·         ukončenie   

Úlohy na medziobdobie 

1. Samoštúdium 

·         samoštúdium terminológie

·         samoštúdium cvičných príkladov

·         samoštúdium publikácie SC6  

2.  Spracovanie dokumentácie predcertifikačného procesu  

·         Odborný životopis

·         Objednávka (prihláška)

·         Zoznam projektov

·         Formulár pre sebahodnotenie

·         Etický kódex

·         Stručný opis projektu

·         Správa o projekte

·         Literárny konspekt  

Stretnutie 2: Cvičná certifikačná skúška  

1.  Vyhodnotenie dokumentácie predcertifikačného procesu

·         posúdenie stavu spracovania

·         diskusia 

2.  Cvičná certifikačná skúška Príklad 1: Metódy projektového riadenie 

·         úvodné pokyny skúšky

·         samostatné riešenie príkladu

3.  Cvičná certifikačná skúška  Príklad 2: Súhrnný príklad

·         samostatné riešenie príkladu 

4.  Cvičná certifikačná skúška Príklad 3: Test 

·         samostatné vypracovanie terminologického testu (60 otázok) 

5.  Cvičný certifikačný workshop - priebeh 

·         úvodné pokyny, požiadavky na uchádzača 

·         zadanie úlohy – prípadová štúdia

·         práca tímu, tvorba plánovacej  dokumentácie

·         prezentácia výsledkov

·         hodnotenie, rozbor silných a slabých stránok

·         najčastejšie chyby 

6.  Vyhodnotenie cvičnej certifikačnej skúšky

·         spoločné vyhodnotenie príkladov a testu

·         rozbor chýb 

7.  Záverečný seminár   

·         záverečná diskusia

·         dotazník spokojnosti

·         ukončenie 

Cena štúdia 

Cena na je 697 EUR bez DPH, (836,40 EUR s DPH)

V cene je zahrnuté: 

 • všetky náklady na certifikovaného lektora, 
 • manuál – študijný materiál, 
 • tlačivá a elektronické doplnkové študijné materiály,
 • cvičné príklady, 
 • cvičná certifikačná skúška, 
 • publikácia SPS3 – Súbor požadovaných spôsobilostí,
 • telefonické a e-mailové konzultácie po dobu štúdia a 2 mesiace po ukončení štúdia,
 • občerstvenie (kávový servis) a obed na každý deň tréningu,
 • vydanie záverečného osvedčenia o absolvovaní kurzu. 

V cene nie je zahrnuté: 

 • ubytovanie účastníkov,
 • náklady na dopravu účastníkov.

Štandard IPMA®

IPMA® – International Project Management Association

Je medzinárodný štandard projektového riadenia 

Základná literatúra: ICB3  - IPMA®  Competence Baseline (SPS3) www.ipma.ch

SPPR®  – Spoločnosť pre projektové riadenie

Národná (slovenská) organizácia medzinárodnej asociácie IPMA®

Spoločnosť je založená ako nezisková organizácia a je dobrovoľným profesijným spoločenstvom fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa projektovým riadením. 

Má národnú pôsobnosť.

SPPR®  ako jediná organizácia na Slovensku má právo certifikovať projektových manažérov podľa štandardu IPMA®.

Základná literatúra: SPS3 - Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie (slovenský preklad ICB3)

www.sppr.sk

 

Certifikácia podľa štandardu IPMA®

Certifikácia je nezávislý spôsob uznania odbornej spôsobilosti odborníkov na projektové riadenie Spoločnosťou pre projektové riadenie.

Certifikačné skúšky na všetky stupne sa vykonávajú v slovenskom jazyku.

IPMA®  certifikačné stupne:

„A“ – Certifikovaný riaditeľ projektov (Certified Project Director) 

je schopný riadiť niekoľko certifikovaných projektových manažérov v rámci programu alebo v rámci organizácie. Min. prax 5 rokov riadi portfólio alebo program, z toho 3 roky ako manažér portfólia alebo programu, potrebná certifikácia IPMA-B.

„B“ – Certifikovaný manažér komplexných projektov (Certified Senior Project Manager)

je dostatočne skúsený, aby bol schopný sám riadiť rôzne druhy komplexných projektov. Minimálna prax PM  5 rokov, z toho 3 roky manažér komplexných projektov

„C“ – Certifikovaný projektový manažér (Certified Project Manager) 

je schopný zastávať dôležitú funkciu v tíme zložitého projektu alebo sám riadiť jednoduchý projekt. Minimálna prax PM 3 roky.

„D“ – Certifikovaný člen projektového tímu (Certified Project Management Associate)

je schopný pracovať v projektovom tíme. Minimálna prax PM 0 rokov.

 

 

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu IPMA® príprava na certifikáciu je 697 € bez DPH (836.4 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. 


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac