X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2® sa mení!

V roku 2017 bol aktualizovaný manuál PRINCE2®.  Do 31 decembra 2017 mali študenti možnosť vybrať si, či chcú realizovať skúšky podľa staršej verzie 5 alebo podľa verzie 6. Toto sa vzťahuje len na skúšky realizované v anglickom jazyku.

Od roku 2018 je možné v angličtine absolvovať iba verziu 6. Pre jazyky slovenčina a čeština je zatiaľ k dispozícii len verzia 2009 do okamihu, keď aj verzia 6 bude preložená do lokálnych jazykov.

Nápň školenia

Hlavnou zmenou v náplni školenia je kladenie väčšieho dôrazu na prispôsobenie (tailoring) metodiky, ktorá je špecificky vyznačená v manuáli pre verziu 6.  Každá téma a proces teraz poskytuje rady pre prispôsobenie metódy, aby bola efektívnejšia. Toto zameranie sa na prispôsobenie odzrkadľuje skúsenosti, ktoré PRINCE2® aj v minulosti vyžadoval preto, aby riadenie bolo prispôsobené prostrediu, v ktorom sa realizujú projekty. Témy sa zameriavajú na kontext projektu s radami v prostredí jednoduchého projektu, projektu v agilnom prostredí, projektu s externými dodávateľmi a projektu ktoré sú realizované v rámci programu. Procesy sa zameriavajú na prispôsobenie PRINCE2® v oblasti manažérskych produktov a rolí, ktoré sa prispôsobujú v kontexte projektu, ktorý sa práve realizuje.

Dobrí manažéri si vždy prispôsobovali metódu. Rozdielom je, že v súčasnosti si svoje prispôsobenie budú môcť porovnať s najbližšou praxou. Toto bude takisto poskytovať sebadôveru novým projektovým manažérom pri prispôsobovaní metódy, aby sa vyhli chybám, ktoré by vylúčili nesprávne použitie PRINCE2®. Prispôsobenie projektu bolo pridané ako extra aktivita v rámci inicializácie projektu.

Skúšky

V nasledujúcej tabuľke nájdete porovnanie skúšok podľa PRINCE2® verzia 5 a PRINCE2® verzia 6.

V roku 2020 naša spoločnosť školí obe verzie.

 

verzia 5

verzia 6

Skúška

Foundation

 • Výber 1 odpovede zo 4

 • 60 minút

 • 75 otázok

 • 50% na urobenie skúšky

 • Jazyk skúšky slovenčina

 • Výber 1 odpovede zo 4

 • 60 minút

 • 60 otázok

 • 55% na urobenie skúšky

 • Jazyk skúšky angličtina

Skúška

Practitioner

 • Rôzne formáty otázok

 • Dodatočné informácie v scenári

 • Možnosť použiť manuál

 • 2.5 hodiny (+40 minút)

 • 80 otázok

 • 55% na urobenie skúšky

 • Jazyk skúšky čeština

 • Výber jednej z viacerých alebo párovanie

 • Dodatočná informácia pred každou otázkou

 • Možnosť použiť manuál

 • 2.5 hodiny (+40 minút)

 • 68 otázok

 • 55% na urobenie skúšky

 • Jazyk skúšky angličtina

Platnosť certifikátu Practitioner

 • 5 rokov od realizovania skúšky

 • 3 roky od realizovania skúšky

Re-certifikácia

 • Nie je možná

 • Nie je možná

V nasledujúcom texte nájdete základné otázky odpovede.

1. Čo je to PRINCE2®

PRINCE2® je zavedená a svetovo najpoužívanejšia metóda projektového riadenia. Je uznávaná po celom svete, pretože jej výsledkom sú úspešné projekty.

"Best practice", teda najlepšia prax, ktorú metóda PRINCE2® predstavuje, je podporovaná školiacim programom, ktorý ponúka tri úrovne certifikátov: Foundation, Practitioner a Professional. Spoločne s tým existuje aj členský program, ktorý profesionálom v projektovom riadení ponúka bohaté materiály určené na to, aby úspešne absolvovali skúšky, vynikali vo svojej profesii a dosiahli kariérny postup.

Metóda PRINCE2® sa skladá zo siedmich tém, princípov a procesov a na úrovni Practitioner vybavia absolventov vedomosťami na to, aby dokázali riadiť projekty v najrôznejších podmienkach.

2. K akým zmenám v metóde PRINCE2® došlo v roku 2017?

V polovici roka 2017 bola dokončená aktualizovaná príručka metódy PRINCE2® (Managing Successful Projects with PRINCE2®) a boli spracované aj nové testy pre úrovne Foundation a Practitioner. Tie spoločne tvoria aktualizáciu metódy PRINCE2® a predstavujú prvú veľkú aktualizáciu od roku 2009.

Táto aktualizácia z roku 2017 najprv ovplyvnila iba anglickú verziu príručky a skúšok. Preklady manuálu do ďalších uznávaných jazykov a následne aj certifikačné skúšky budú postupne vychádzať v roku 2018 a neskôr.  

3. Prečo bola metóda PRINCE2® aktualizovaná?

AXELOS priebežne monitoruje spätnú väzbu od celosvetovej komunity ohľadom potreby aktualizácií a snažia sa zodpovedajúcim spôsobom reagovať.

Spätná väzba ukazuje, že základné prvky metódy PRINCE2® stále zostávajú v platnosti, pretože jej sila vyplýva z desaťročia najlepšej praxe v projektovom riadení v najrôznejších organizáciách a priemyselných odvetviach.

Po období intenzívnych konzultácií AXELOXu s partnermi a užívateľmi metódy PRINCE2® dospel AXELOS k záveru, že príručka aj skúšky by sa mali aktualizovať, aby poskytli ešte praktickejšie, autoritatívnejšie a relevantnejšie vodítko pre každého kto v súčasnom prostredí riadi projekt.

V aktualizácii sa odráža množstvo cenných podnetov od odborníkov, ktorí metódu PRINCE2® úspešne používajú v dnešnom dynamickom pracovnom prostredí, a ktorí sú si vedomí rastúceho tlaku dosahovať lepšie výsledky v prospech zákazníkov a akcionárov.

4. V čom sa metóda zmenila?

Táto aktualizovaná metóda PRINCE2® vyzdvihuje vyskúšaný a osvedčený prístup tejto metódy projektového riadenia, ktorej štruktúru tvorí sedem princípov, tém a procesov. V novej príručke PRINCE2® boli tematické kapitoly prepracované, aby boli zrozumiteľnejšie a čitateľnejšie a bol do nich zaradený nový dôležitý materiál o tom ako projekty prispôsobovať.

Aktualizácia sa vyznačuje dôrazom na:

 • prispôsobenie metódy PRINCE2® potrebám organizácií a projektovému prostrediu,

 • princípy, na ktorých je PRINCE2® založený,

 • zreteľnejšie súvislosti medzi témami a princípami,

 • prepracovanie tematických kapitol, aby do nich mohli byť zaradené konkrétne príklady ako projekty prispôsobovať,

 • praktické uplatnenie zásad z príručky s mnohými príkladmi, odporúčaniami a tipmi.

5. Prečo je v aktualizovanej verzii metódy PRINCE2® kladený taký dôraz na prispôsobovanie?

Pre úspech tejto metódy bola flexibilita vždy kľúčovým faktorom: je ľahké ju prispôsobiť potrebám akejkoľvek organizácie, aktuálneho projektu a profesionálnej úlohy osoby, ktorá projekt riadi.

Filozofia a prax prispôsobovania je ako niť, ktorá sa tiahne príručkou a školiacim programom. Vlastne tvorí podstatu aktualizácie metódy PRINCE2® verzia 6.

Zvýšený dôraz kladený na prax a prispôsobovanie metódy PRINCE2® síce zvyšuje jej hodnotu pre celú škálu organizácií a pracovných úloh, ale základné a univerzálne princípy tejto metódy zostávajú nezmenené.

Metóda PRINCE2® bola vždy použiteľná v najrôznejšom prostredí vrátane takého, ktoré nahráva agilnému prístupu k projektovému konaniu. Aktualizácia PRINCE2® na verziu 6 obsahuje konkrétne pokyny na prijatie agilných metód a tam, kde je to vhodné, priamo odkazuje na PRINCE2® Agile.

Metóda PRINCE2® je mimoriadne flexibilná a všestranná. Plne škálovateľná, jej princípy sú konzistentné, ale nie všetky prvky tejto metódy je nutné komplexne uplatňovať na každý projekt. Aby bolo jasné, ktoré prvky sa musia použiť vždy, aktualizácia PRINCE2® verzia 6 poskytuje pokyny potrebné na identifikáciu minimálnych požiadaviek na projekt PRINCE2® a na optimálny výber prvkov PRINCE2®, ktoré budú zodpovedať rozsahu projektu.

6. K akým hlavným zmenám došlo v prípade skúšok? 

Zmeny v skúškach sú nasledujúce:

 • Skúška na úrovni Foundation:

Spoločnosť AXELOS zabezpečila, aby skúšky boli efektívnejšie a viac sa zameriavali na podstatu metódy PRINCE2®. K hlavným zmenám patrí:

 • prvky skúšok, ktoré nesúvisia s podstatou metódy, boli odstránené (napríklad konfiguračný manažment, ktorý teraz nie je podrobne popísaný v rámci tejto metódy),

 • boli pridané hodnotiace kritériá týkajúce sa prispôsobovania (napríklad čo sa musí minimálne uplatniť z každej témy, aby bola metóda PRINCE2® prijatá v projektovom prostredí),

 • bol upravený dôraz na rôzne časti školiacich osnov, napríklad väčší dôraz na princípy a vyrovnanejší prístup k siedmim témam,

 • zlepšil sa formát skúšok, napríklad negatívne otázky boli minimalizované a znížil sa počet otázok, kde sa má doplniť slovo alebo uviesť zoznam položiek,

 • počet otázok v rámci jednej skúšky sa znížil zo 75 na 60 a boli tiež vypustené testovacie otázky,

 • na skúšku je vyhradené 60 minút (rovnako ako u verzie 5),

 • k úspešnej certifikácii je potreba dosiahnuť úspešnosti 55% (to je zvýšenie z 50% vo verzii 5). Kandidát teda musí správne zodpovedať 33 otázok z 60.

 

 • Skúška na úrovni Practitioner:

Pozornosť sa znovu zameriava predovšetkým na to, aby kandidáti dokázali metódu PRINCE2® prakticky uplatňovať v danom projektovom prostredí a zvýšili hodnotu získanú z používania tejto metódy. K hlavným zmenám patrí:

 • skúška na úrovni Practitioner teraz preverí vedomosti kandidáta o všetkých častiach metódy PRINCE2®,

 • bol upravený dôraz na rôzne časti školiacich osnov, napríklad sú tu otázky zamerané konkrétne na princípy a bol znížený počet otázok týkajúcich sa manažérskych produktov,

 • u kandidátov sa preveruje ich schopnosť využívať podstatu každej témy a procesu (na 3. úrovni Bloomovej taxonómie) a tiež ich praktická zručnosť v danom kontexte posúdiť, či konkrétny prístup k projektovému riadeniu je efektívny a vhodný pre daný účel (na 4. úrovni Bloomovej taxonómie),

 • zlepšil sa formát skúšok, napríklad zníženie počtu "dodatočných informácií", potrebných na správne odpovede a vypustenie zložitých formulácií ako "tvrdenie-dôvod" a počet otázok na papieri sa znížil na 68,

 • na skúšku sú vyhradené 2 hodiny a 30 minút (rovnako ako u verzie 2009), pričom na realizovanie skúšky v angličtine dostávajú Slováci 40 minút navyše,

 • k úspešnej certifikácii treba správne zodpovedať 38 otázok z 68 (približne 55%).

7. Zmení sa kvôli aktualizácii obtiažnosť skúšok metódy PRINCE2®?

Pri príprave skúšok pre aktualizáciu PRINCE2® verzia 6 AXELOS vykonal rad predbežných testov s novými otázkami pre úroveň Practitioner, a to ako pri seminároch so školiteľmi v marci 2017, tak pri následných monitorovaných testoch kandidátov.

Akákoľvek zmena v obťažnosti otázok, ktoré skúšku tvoria teraz, bola kompenzovaná zmenou v požiadavke na počet správne zodpovedaných otázok alebo zmenou v počte otázok, ktoré majú byť zodpovedané v rovnakom čase ako vo verzii 5.

8. Ak som absolvoval skúšku na úrovni Foundation podľa otázok z verzie 5, môžem sa podrobiť testom na úrovni Practitioner podľa aktualizovanej verzii?

Áno. Aktualizácia PRINCE2® ver. ž nemá vplyv na existujúce požiadavky a podmienky.

Pokiaľ chcete absolvovať skúšku na úrovni PRINCE2® Practitioner musíte predložiť doklad o tom, že ste držiteľom jedného z nasledujúcich certifikátov:

 • PRINCE2® Foundation (musí to byť certifikát verzie 5/verzie 6),

 • Project Management Professional (PMP),

 • Certified Associate in Project Management (CAPM),

 • IPMA Level A® (certifikovaný riaditeľ projektu),

 • IPMA Level B® (certifikovaný projektový senior manažér),

 • IPMA Level C® (certifikovaný projektový manažér),

 • IPMA Level D® (certifikovaný projektový praktikant).

9. Kedy sa staré skúšky v angličtine prestali používať?

Verzia skúšok z roku 2009 (založených na vydaní príručky z roku 2009) bola v angličtine vyradená na konci roka 2017. Od roku 2018 sa v angličtine skúša iba verzia 6.

10. V ktorých jazykoch bude aktualizovaná verzia metódy PRINCE2® k dispozícii? 

V roku 2017 bola príručka a skúšky uverejnené najprv v angličtine. Predtým prešli intenzívnym testovaním a aj teraz, keď sa používajú, sú ďalej preverované, či dobre plnia svoj účel.

Prekladanie príručky a skúšok pre úrovne Foundation a Practitioner sa už začalo v nasledujúcich jazykoch:

 • holandčina,

 • nemčina,

 • poľština,

 • francúzština,

 • dánčina,

 • nórčina.

AXELOS plánuje, že príručka a skúšky budú preložené aj do týchto jazykov:

 • taliančina,

 • čínština,

 • čeština,

 • španielčina.

Spoločnosť AXELOS vybrala tieto jazyky na základe aktuálneho dopytu na preklad metódy PRINCE2®. Pri všetkých ďalších jazykov bude AXELOS zvažovať žiadosti o preklad od prípadu k prípadu.

11. Kedy sa staré skúšky prestanúú používať v ďalších jazykoch? 

Verzia skúšok PRINCE2 verzia 5 (založených na vydaní príručky z roku 2009) bola v angličtine vyradená na konci roka 2017.

V prípade prvých šiestich jazykov bude verzia skúšok z roku 2009 pre úrovne Foundation a Practitioner k dispozícii do 31. marca 2019. Spoločnosť AXELOS bude včas informovať o tom, ako dlho sa budú v iných jazykoch používať obe verzie skúšok súbežne.

Nepredpokladáme, že v roku 2020 bude PRINCE2 verzia 6 preložená do slovenčiny.

12. Mám osvedčenie Practitioner verzie 5, stráca kvôli aktualizácii platnosť? 

Každý, kto absolvoval skúšku pred aktualizáciou 2017 a je držiteľom certifikátu PRINCE2®

Practitioner, dosiahol rovnaké odbornosti ako čerstvý absolvent. Váš aktuálny certifikát PRINCE2® zostáva v platnosti do konca svojho päťročného obdobia a je platný pre digitálny štítok PRINCE2® dostupný prostredníctvom členského programu PRINCE2®.

AXELOS však aktualizuje spôsob ako PRINCE2® Practitioneri môžu získavať nové informácie.

Odporúčame, aby sa každý PRINCE2® Practitioner zoznámil so zmenami, a to tak, že si prejde novú príručku a prihlási sa do členského programu PRINCE2®, vďaka ktorému získa prístup k exkluzívnym informáciám o zmenách uskutočnených v rámci aktualizácie PRINCE2® verzie 6.

13. Došlo k zemnám v tom, ako sa noví PRINCE2® Practitioner môžu re-registrovať?

Účelom re-egistrácie je, aby PRINCE2® Practitioneri mohli dopĺňať svoje vedomosti o aktuálne informácie.

Od vydania novej príručky a skúšok v polovici roka 2017 sú noví absolventi s certifikátom

PRINCE2® povzbudzovaní, aby držali krok s aktuálnymi informáciami prostredníctvom nového programu spojeného s členským programom PRINCE2®. Vďaka tomu si PRINCE2® Practitioneri budú môcť v priebehu roka zaznamenávať aktivity trvalého profesijného rozvoja (Continuing Professional Development - CPD). Tento program umožňuje absolventom, aby ukazovali, že si udržujú svoju profesijnú odbornosť a tak sa vyhnú povinným reregistračným skúškam.

Hlavné prvky nového programu sú:

 • Registrácia nových certifikátov PRINCE2® verzia 6 Practitioner vyprší po troch rokoch.

 • Na konci týchto troch rokov (alebo kedykoľvek potom) kandidáti môžu znovu absolvovať celú skúšku úrovne Practitioner, aby ich certifikácia zostala platná. V rámci aktualizácie PRINCE2® verzia 6 neexistuje možnosť re-registračnej skúšky.

 • Členský program PRINCE2® ponúka kandidátom alternatívu, aby ich certifikácia zostala platná, musia kandidáti počas trojročného obdobia splniť tieto kritériá:

  • prihlásiť sa do členského programu počas troch mesiacov po absolvovaní skúšky a každý rok počas trojročného obdobia svoje členstvo obnoviť,

  • mať platný digitálny štítok PRINCE2®, ktorý je súčasťou trojročného členstva,

  • kandidáti si musia zaznamenať 20 CPD bodov za rok v určených kategóriách, aby platnosť štítku bola po obnove členstva predĺžená.

 • Ak kandidát splní tieto dve kritériá, bude jeho certifikácia považovaná za platnú a na konci tretieho roka mu bude vydaný nový certifikát s platnosťou na ďalšie tri roky. Nový certifikát dostanú kandidáti len v prípade, že digitálny štítok zostal počas trojročného obdobia platný.

 • V rámci podpory kandidátov, ktorí chcú, aby ich certifikácia zostala platná, spoločnosť AXELOS venuje ročné členstvo v programe PRINCE2® každému absolventovi aktualizovanej skúšky PRINCE2® verzia 6 na úrovni Practitioner. Akonáhle kandidát úspešne absolvuje skúšku, spoločnosť AXELOS ho bude kontaktovať a odovzdá mu informácie o tom ako môže svoje členstvo aktivovať a získať digitálny štítok.

 • Certifikácia PRINCE2® (vystavená pred vydaním aktualizovanej príručky a skúšok PRINCE2® v polovici roka 2017) zostanú v platnosti až do dátumu uvedeného na certifikáte. Títo kandidáti môžu udržať svoju súčasnú registráciu v platnosti pomocou členstva v programe spoločnosti AXELOS a zaznamenať požadovaných 20 CPD bodov ročne, aby ich digitálny štítok zostal platný. Títo absolventi však na konci trojročného obdobia nedostanú nový certifikát. Dôkazom, že si udržujú svoju profesijnú odbornosť, je ich digitálny štítok.

 • Služby pre členov sú v súčasnosti dostupné iba v angličtine. AXELOS však akceptuje záznamy o CPD bodoch v iných jazykoch ako v angličtine a na požiadanie môže body potvrdiť.

14. Prečo sú služby členom dostupné len v angličtine?

Členský program AXELOS bol spustený koncom roka 2015 a od tej doby prešiel radom zmien. Okrem toho počet členov stále rastie, a preto zatiaľ nie je v pláne preklad celého programu.

Ak AXELOS v budúcnosti uvidí rastúci dopyt po tom, aby program bol k dispozícii aj v iných
jazykoch, bude sa snažiť takýmto požiadavkám vyhovieť.

 

 

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia pokračuje aj v roku 2024

V rokoch 2022 a 2023 prebiehal program "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" v rámci ktorej sme školili hlavne projektové riadenie PRINCE2, SCROM a ITIL. Táto podpora bola určená hlavne zamestnaným ľuďom na zvýšenie kvalifikácie alebo udržanie miesta.
Podľa našich informácie sa rovnaký program spúšťa aj v roku 2024


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac