X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkySlovník výrazov PRINCE2

Predklad anglickej terminológie do slovenčiny sa za posledné roky zmenil niekoľkokrát a nedá sa vôbec povedať, že by sa jednalo o výmenu horšieho prekladu za lepší. Možno tvorca prekladov má nejaký špeciálny úmysel, keď mení preklady, ale tieto časté zmeny v oficiálnom názvosloví PRINCE2 môžu spôsobovať nedorozumenia pri rozhovoroch projektových manažérov, ktorí robili skúšky v rôznych časoch v minulosti.

Aby sme vám uľahčili orientáciu v slovenských výrazoch, ponúkame vám oficiálne výrazy z metodiky, ale aj termíny, ktoré nie sú súčasťou glosára AXELOS. Všetky ponúkané výrazy môžete komentovať alebo navrhnúť ich lepší preklad do slovenčiny.

Hľadať v slovníku

  Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [Všetky]

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [Všetky]

Zoznam výrazov:

PRINCE2 - agilné metódy - agile methods
PRINCE2 - akceptácia - acceptance
PRINCE2 - akceptácia užívateľom - user acceptance
PRINCE2 - akceptačné kritériá - acceptance criteria
PRINCE2 - akceptovať (reakcia na riziko) - accept (risk response)
PRINCE2 - aktivita - Activity
PRINCE2 - autorita - authority
PRINCE2 - Autorita pre zmenu - Change Authority
PRINCE2 - autorizácia - authorization
PRINCE2 - blízkosť (rizika) - proximity (of risk)
PRINCE2 - Centrálne oddelenie projektov - centre of excellence
PRINCE2 - Denník projektového manažéra - Daily Log
PRINCE2 - Denníky/zoznamy - logs
PRINCE2 - Diagram toku produktov - product flow diagram
PRINCE2 - dodávateľ - supplier
PRINCE2 - dodávka - deliverable
PRINCE2 - dopad (rizika) - impact (of risk)
PRINCE2 - DSDM Atern (Dynamická metóda vývoja systé - DSDM Atern (Dynamic Systems Developmen
PRINCE2 - etapa - stage
PRINCE2 - harmonogram - schedule
PRINCE2 - Hierarchická Štruktúra Produktov (Hierarc - product breakdown structure
PRINCE2 - Hlavný dodávateľ - Senior Supplier
PRINCE2 - Hlavný používateľ - Senior User
PRINCE2 - Hlavný zodpovedný vlastník - Senior Responsible Owner
PRINCE2 - Hodnotenie na konci etapy - end stage assessment
PRINCE2 - hranica tolerancie rizík - risk tolerance line
PRINCE2 - inherentné riziko - inherent risk
PRINCE2 - iniciačná etapa - initiation stage
PRINCE2 - inšpekcia kvality - quality inspection
PRINCE2 - kategória odpovedí na riziko - risk response category
PRINCE2 - konfiguračná položka - configuration item
PRINCE2 - kontrola kvality - quality control
PRINCE2 - Kontrola riadená časom - time-driven control
PRINCE2 - kontrola riadená udalosťou - event-driven control
PRINCE2 - kontrolný bod - checkpoint
PRINCE2 - kontrolný zoznam produktov - product checklist
PRINCE2 - kritéria kvality - quality criteria
PRINCE2 - kvalita - quality
PRINCE2 - manažérska etapa - management stage
PRINCE2 - manažérsky produkt - management product
PRINCE2 - manažment kvality - quality management
PRINCE2 - Mandát projektu - project mandate
PRINCE2 - miera ochoty riskovať - risk appetite
PRINCE2 - miesto realizácie - host site
PRINCE2 - míľnik - milestone
PRINCE2 - nákladová tolerancia (tolerancia nákladov - cost tolerance
PRINCE2 - nápravné opatrenie - corrective action
PRINCE2 - negatívny dôsledok - dis-benefit
PRINCE2 - nevyhnutné podmienky (plánu) - prerequisites (plan)
PRINCE2 - obmedzenia - constraints
PRINCE2 - Odborné zabezpečenie projektu - Project Assurance
PRINCE2 - odchýlka od špecifikácie - off-specification
PRINCE2 - odhad rizika - risk estimation
PRINCE2 - odmietnuť (reakcia na riziko) - reject (risk response)
PRINCE2 - odovzdanie - handover
PRINCE2 - odporúčania následných aktivít - follow-on action recommendations
PRINCE2 - odporúčanie na ukončenie - closure recommendation
PRINCE2 - odpoveď na riziko - risk response
PRINCE2 - operačná a prevádzková akceptácia - operational and maintenance acceptance
PRINCE2 - Otvorený bod (problém) - issue
PRINCE2 - Oznámenie o iniciovaní projektu - project initiation notification
PRINCE2 - Oznámenie o schválení projektu - project authorization notification
PRINCE2 - oznámenie o ukončení projektu - closure notification
PRINCE2 - plán - plan
PRINCE2 - Plán etapy - Stage plan
PRINCE2 - Plán projektu - Project Plan
PRINCE2 - Plán tímu - Team Plan
PRINCE2 - Plán vyhodnocovania prínosov (Plán prehod - Benefits Review Plan
PRINCE2 - Plán výnimky - Exception Plan
PRINCE2 - plánovací horizont - planning horizon
PRINCE2 - plánované ukončenie - planned closure
PRINCE2 - Podpora projektu - Project Support
PRINCE2 - Popis produktu - Product Description
PRINCE2 - Popis produktu projektu - Project Product Description
PRINCE2 - popis roly - role description
PRINCE2 - portfólio - portfolio
PRINCE2 - posúdenie kvality - quality review
PRINCE2 - posudzovateľ - reviewer
PRINCE2 - používateľ - user
PRINCE2 - požiadavka na zmenu - request for change
PRINCE2 - Pracovný balík - Work Package
PRINCE2 - pravdepodobnosť - probability
PRINCE2 - predčasné ukončenie - premature closure
PRINCE2 - predpoklad - assumption
PRINCE2 - Predprojektová príprava - start-up
PRINCE2 - preniesť (reakcia na riziko) - transfer (risk response)
PRINCE2 - PRINCE2 - PRINCE2
PRINCE2 - PRINCE2 projekt - PRINCE2 project
PRINCE2 - Princípy PRINCE2 - PRINCE2 principles
PRINCE2 - prínos - benefit
PRINCE2 - prínosová tolerancia (tolerancia prínosov - benefits tolerance
PRINCE2 - prispôsobovanie - tailoring
PRINCE2 - prístup k projektu - project approach
PRINCE2 - problém/obava - problem/ concern
PRINCE2 - procedúra - procedure
PRINCE2 - proces - process
PRINCE2 - produkt - product
PRINCE2 - produkt projektu - project product
PRINCE2 - produktovo orientované plánovanie - product-based planning
PRINCE2 - profil rizík - risk profile
PRINCE2 - program - programme
PRINCE2 - projekt - project
PRINCE2 - Projektová Iniciačná Dokumentácia - Project Initiation Documentation
PRINCE2 - projektová kancelária - project office
PRINCE2 - projektové riadenie - project management
PRINCE2 - Projektový manažér - Project Manager
PRINCE2 - Register kvality - Quality Register
PRINCE2 - Register otvorených bodov (Register probl - Issue Register
PRINCE2 - Register rizík - Risk Register
PRINCE2 - registre - registers
PRINCE2 - rezerva - contingency
PRINCE2 - riadenie konfigurácie (riadenie onfigurác - configuration management
PRINCE2 - riadenie rizík - risk management
PRINCE2 - riadenie zmien - change control
PRINCE2 - Riadiaci tím projektu (projektový tím) - project management team
PRINCE2 - riešiteľ rizika - risk actionee
PRINCE2 - riziko - risk
PRINCE2 - rozsah - scope
PRINCE2 - schválenie - approval
PRINCE2 - schvaľovateľ - approver
PRINCE2 - špecializovaný produkt (produkt špecialis - specialist product
PRINCE2 - sponzor - sponsor
PRINCE2 - Správa o otvorenom bode (Správa o problém - Issue Report
PRINCE2 - Správa o ponaučeniach - Lessons Report
PRINCE2 - Správa o stave etapy - Highlight Report
PRINCE2 - Správa o stave pracovného balíka - Checkpoint Report
PRINCE2 - Správa o ukončení etapy - End Stage Report
PRINCE2 - Správa o ukončení projektu - End Project Report
PRINCE2 - Správa o výnimke - Exception Report
PRINCE2 - správy - reports
PRINCE2 - spúšťač - trigger
PRINCE2 - Štandardy organizácie alebo programu - corporate or programme standards
PRINCE2 - stratégia - strategy
PRINCE2 - Stratégia riadenia komunikácie - Communication Management Strategy
PRINCE2 - Stratégia riadenia konfigurácie (stratégi - Configuration Management Strategy
PRINCE2 - Stratégia riadenia kvality - Quality Management Strategy
PRINCE2 - Stratégia riadenia rizík - Risk Management Strategy
PRINCE2 - Strategické riadenie (organizácie) - governance (corporate)
PRINCE2 - Strategické riadenie (projektu) - governance (project)
PRINCE2 - štruktúra riadiaceho tímu projektu (štruk - project management team structure
PRINCE2 - systém riadenia konfigurácie - configuration management system
PRINCE2 - systém riadenia kvality - quality management system
PRINCE2 - technická etapa - technical stage
PRINCE2 - technika posúdenia kvality - quality review technique
PRINCE2 - téma - theme
PRINCE2 - tolerancia - tolerance
PRINCE2 - tolerancia času - time tolerance
PRINCE2 - tolerancia kvality - quality tolerance
PRINCE2 - tolerancia rizík - risk tolerance
PRINCE2 - tolerancia rozsahu - scope tolerance
PRINCE2 - tranža - tranche
PRINCE2 - tvorca (autor) - producer
PRINCE2 - účastník - stakeholder
PRINCE2 - Ústupok - concession
PRINCE2 - variant - variant
PRINCE2 - Vedúci tímu - Team Manager
PRINCE2 - verzia - version
PRINCE2 - vlastník rizika - risk owner
PRINCE2 - vodopádová metóda - waterfall method
PRINCE2 - vsadenie (PRINCE2) - embedding (PRINCE2)
PRINCE2 - vydanie - release
PRINCE2 - vyhnúť sa (reakcia na riziko) - avoid (risk response)
PRINCE2 - vyhodnotenie rizika - risk evaluation
PRINCE2 - vyhodnotenie výnimky - exception assessment
PRINCE2 - Výkaz stavu produktov - Product Status Account
PRINCE2 - Výkonný riaditeľ (projektu) - Executive
PRINCE2 - výkonové ciele - performance targets
PRINCE2 - Výnimka - exception
PRINCE2 - výsledok - outcome
PRINCE2 - výstup - output
PRINCE2 - využiť (reakcia na riziko) - exploit (risk response)
PRINCE2 - zabezpečenie kvality - quality assurance
PRINCE2 - Zadanie projektu (Popis projektu) - Project Brief
PRINCE2 - zákazník - customer
PRINCE2 - zákazníkove očakávania kvality - customer’s quality expectations
PRINCE2 - základňa - baseline
PRINCE2 - základňový manažérsky produkt - baseline management product
PRINCE2 - záložný plán (reakcia na riziko) - fallback (risk response)
PRINCE2 - závislosti (plán) - dependencies (plan)
PRINCE2 - Záznam o konfiguračnej položke - Configuration Item Record
PRINCE2 - záznamy - records
PRINCE2 - záznamy kvality - quality records
PRINCE2 - zdieľať (reakcia na riziko) - share (risk response)
PRINCE2 - Zdôvodnenie projektu - Business Case
PRINCE2 - životný cyklus projektu - project lifecycle
PRINCE2 - zodpovedná autorita - responsible authority
PRINCE2 - zostatkové riziko - residual risk
PRINCE2 - Zoznam ponaučení (Súbor ponaučení) - Lessons Log
PRINCE2 - zredukovať (reakcia na riziko) - reduce (risk response)
PRINCE2 - zvýšiť (reakcia na riziko) - enhance (risk response)

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Bezplatné školenia pre firmy až 150.000€

Národný úrad práce pripravil atraktívny projekt pre firmy v rámci ktorého môžu vyškoliť svojich zamestnancov v celkovej hodnote až 150.000€. Pre získanie tejto podpory je potrebné urobiť krátky projekt, ktorý za vás vypracujeme. Projekt musí byť hotový do konca augusta. 
Tu sú detaily k tomuto projektu.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac